Tekst MESSIAH

 

Ouverture

 

1. Recitative – tenor

“Comfort ye, comfort ye My people,” saith your God.

“Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is par­doned. The voice of him that crieth in the wilderness: ‘Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.’

 

2. Air – tenor

Ev’ry valley shall be exalted, and ev’ry mountain and hill made low, the crooked straight, and the rough places plain.

 

3. Chorus

And the glory of the Lord shall be re-vealed, and all flesh shall see it to­gether, for the mouth of the Lord hath spoken it.

 

4. Recitative – bass

Thus saith the Lord of Hosts: yet once, a little while, and I will shake the heav’ns, and the earth, the sea, and the dry land; and I will shake all nations; and the desire of all nations shall come.

“The Lord whom ye seek, shall suddenly come to His temple, ev’n the messenger of the covenant, whom ye delight in.

Behold, He shall come,” saith the Lord of Hosts.

 

 

5. Air – alto

But who may abide the day of His

coming? And who shall stand when He appeareth?

For He is like a refiner’s fire.

 

6. Chorus

And He shall purify the sons of Levi, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness.

 

7. Recitative – alto

Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call His name: Emmanuel, ‘God with us.’

 

8. Air – alto

O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high moun­tain. O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength, lift it up, be not afraid, say unto the cities of Judah: ‘Behold your God!

Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.”

 

11. Chorus

For unto us a Child is born, unto us a Son is given, and the government shall be upon His shoulder; and His name shall be called: Wonderful, Counsellor, The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.

 

12. Pastoral Symphony

 

15. Recitative – soprano

And suddenly there was with the angel a multitude of the heav’nly host, praising God and saying:

 

16. Chorus

‘Glory to God in the highest, and peace on earth, goodwill towards men.’

 

17. Air – soprano

Rejoice greatly, o daughter of Zion!

Shout, o daughter of Jerusalem!

Behold thy King cometh unto thee! He is the righteous Saviour, and He shall speak peace unto the heathen.

 

18. Recitative – alto

Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb shall sing.

 

19. Duet – soprano and alto

He shall feed His flock like a shepherd, and He shall gather the lambs with His arm, and carry them in His bosom and gently lead those that are with young.

Come unto Him, all ye that labour, and are heavy laden, and He will give you rest. Take His yoke upon you, and learn of Him, for He is meek and lowly of heart, and ye shall find rest unto your souls.

 

 

21. Chorus

Behold the Lamb of God, that taketh away the sin of the world.

 

22. Air – alto

He was despised and rejected of men; a man of sorrows and acquainted with grief.

He gave His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off the hair; He hid not His face from shame and spitting.

 

 

34. Chorus

Let all the angels of God worship Him

 

 

37. Air – soprano

How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things.

 

 

 

 

 

Georg Friedrich Händel

 

Ouverture

 

1 Recitatief – tenor (Jes. 40:1-3)

“Weest getroost, weest getroost Mijn volk”, zo spreekt uw God.

“Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar strijd is volbracht, dat haar ongerechtigheid is vergeven’.

Hoor de stem van hem die roept in de woestijn: ”Baan voor de Heer een weg in de woestijn, effen in de wildernis een weg voor onze God.”

2 Aria – tenor (Jes. 40:4)

Elke vallei zal verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, wat krom is zal recht worden en ruig land zal geëffend worden.

 

3 Koor (Jes. 40:5)

En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren en door alle volken aan­schouwd worden, want God heeft het gezegd.

4 Recitatief – bas (Hag. 2:7-8; Mal. 3:1)

Zo spreekt de Heer der Heerscharen: “Nog even, een ogenblik nog en Ik zal de hemelen, de aarde, de zee en het droge land doen beven; ja, Ik zal alle naties doen beven; en aller verlangen zal vervuld worden.

“Onverwacht zal Hij naar Zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, namelijk de engel des verbonds, wiens komst jullie met vreugde tegemoet zien. Zie, Hij zal komen”, zo spreekt de Heer der Heerscharen.

 

5 Aria – alt (Mal. 3:2)

Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal stand houden als Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur van een smelter, dat het erts zuivert tot ijzer.

 

6 Koor (Mal. 3:3)

En zo zal Hij de zonen van Levi zuiveren, opdat zij in gerechtigheid de Heer een offer kunnen brengen.

 

7 Recitatief – alt (Jes. 7:14)

Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, zij zal hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent ‘God met ons.’

 

8 Aria – alt (Jes. 40:9; 60:1)

O gij die Sion goede tijding brengt, beklim de hoge berg. O gij die Jeruza­lem goede tijding brengt, verhef uw stem met kracht, vrees niet, zeg tegen de steden van Juda:

“Ziedaar, uw God!

Sta op, word ver­licht, want uw Licht komt en de heer­lijkheid des Heren gaat over u op.

 

11 Koor (Jes. 9:5)

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschap­pij rust op Zijn schouders; en Zijn naam zal luiden: Wonderbare, Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vrede­vorst.

 

12 Pastorale Symfonie

 

15 Recitatief – sopraan (Luc. 2:13)

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse schare, die God loofde met de woorden:

 

16 Koor (Luc. 2:14)

‘Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’

 

17 Aria – sopraan (Zach. 9:9,10)

Verheug u zeer, o dochter van Sion! Juich, o dochter van Jeruzalem!

Zie, uw Koning komt tot u! Hij is de rechtvaardige Redder, en Hij zal de volkeren vrede verkondigen.

 

18 Recitatief – alt (Jes. 35:5,6)

Dan zullen de ogen der blinden geo­pend worden en de oren der doven ontsloten. Dan zal de lamme springen als een hert, en de tong van de stom­me zal zingen.

 

19 Duet – sopraan en alt (Jes. 40:11;

Matth. 11:28,29)

Hij zal Zijn kudde weiden als een her­der, en in zijn arm de lammeren bijeen brengen en ze in zijn schoot dragen en zij die zogen zal Hij zachtmoedig leiden.

Kom tot Hem, allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan en Hij zal u rust geven. Neem Zijn juk op en leer van Hem, want Hij is zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel.

 

21 Koor (Joh. 1:29)

Zie, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.

 

22 Aria – alt (Jes. 53:3; 50:6)

Hij werd veracht en verworpen door de mensen; een man van smarten, be­kend  met verdriet. Hij wendde Zijn rug naar hen die Hem sloegen, wendde zijn wangen naar hen die zijn baardhaar uittrokken; Hij verborg Zijn gezicht niet toen ze hem bespotten en bespuwden..

 

34 Koor (Hebr. 1:6)

Laat al Gods engelen Hem aanbidden!

 

 

37 Aria – sopraan (Rom. 10:15)

Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het evangelie van de vrede prediken en de blijde boodschap verkondigen.

Koor (Openb. 19:6; 11:15; 19:16)

Halleluja! Want de Heer, God Almach­tig regeert! Halleluja! Het koninkrijk van deze wereld is het koninkrijk ge­worden van de Heer en Zijn Christus; en Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Koning der koningen en Heer der he­ren! Hij zal heersen tot in eeuwigheid, Halleluja!

 

47. Air – bass, trumpetsolo

The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

For this corruptible must put on incor­ruption, and this mortal must put on immortality.

 

 

 

48. Recitative – alt

Then shall be brought to pass the say­ing that is written:

Death is swallowed up in victory.

 

49. Duet – alto and tenor

O death, where is thy sting? O grave, here is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.

 

 

Koor (Openb. 19:6; 11:15; 19:16)

Halleluja! Want de Heer, God Almach­tig regeert! Halleluja! Het koninkrijk van deze wereld is het koninkrijk ge­worden van de Heer en Zijn Christus; en Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Koning der koningen en Heer der he­ren! Hij zal heersen tot in eeuwigheid, Halleluja!

 

 

 

Vertaling en bewerking:

Joke Smallegange i.s.m. Susana Powell

 

Koor (Openb. 19:6; 11:15; 19:16)

Halleluja! Want de Heer, God Almach­tig regeert! Halleluja! Het koninkrijk van deze wereld is het koninkrijk ge­worden van de Heer en Zijn Christus; en Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Koning der koningen en Heer der he­ren! Hij zal heersen tot in eeuwigheid, Halleluja!

 

47 Aria – bas, (1 Cor. 15:52,53)

Wanneer de bazuin weerklinkt zullen de doden met een onvergankelijk lichaam worden opge­wekt en zullen ook wij veranderd worden.

Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met onvergankelijkheid  en het sterfelijke lichaam met onsterfelijkheid.

 

48 Recitatief – alt (1 Cor. 15:54)

Dan zal het woord dat geschreven is werkelijkheid worden: de dood is ver­zwolgen door de overwinning.

 

49 Duet – alt en tenor (1 Cor. 15:55,56)

O dood, waar is uw angel? O graf, waar is uw overwinning? De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar kracht aan de wet.

 

Koor (Openb. 19:6; 11:15; 19:16)

Halleluja! Want de Heer, God Almach­tig regeert! Halleluja! Het koninkrijk van deze wereld is het koninkrijk ge­worden van de Heer en Zijn Christus; en Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Koning der koningen en Heer der he­ren! Hij zal heersen tot in eeuwigheid, Halleluja!