Bestuursberichten

bestuursberichten

Bespreking van de ingeleverde Praatpapieren. We zijn blij met zoveel reacties van koorleden. Het laat een grote betrokkenheid zien. 1. Kunnen wij op dezelfde voet doorgaan met ons koor of zijn wij een vereniging in verandering? - Het grootste deel van de koorleden wil...

Lees meer

bestuursberichten

Dhr. Willem Stoppelenburg gaat voor ons koor een Cantate over Erasmus componeren, die we uit gaan voeren op 17 april 2021, in plaats van een requiem op 4 mei.

Lees meer

bestuursberichten

Er zijn nieuwe bestuursleden nodig als Irene en Piet aftreden na de jaarvergadering in 2020. Opvolgers gezocht! Wie stelt zich beschikbaar? Het is in principe voor 4 jaar bij leven en welzijn.

Lees meer

BERICHT VAN HET BESTUUR APRIL 2019

In deze vergadering is vooruit gekeken naar het concert op 4 mei, het Requiem van Fauré. Alle actiepunten zijn besproken en de taken die elk bestuurslid hierin  heeft. Denk hierbij aan b.v. de PR rondom het concert zoals de poster, het programmaboekje, de...

Lees meer

BERICHT VAN HET BESTUUR MAART 2019

Tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2018 zijn de taken van de bestuursleden herverdeeld. Ook de taakverdeling t.b.v. de werkgroepen is besproken, en soms zijn andere bestuursleden verantwoordelijk geworden. Voor beide overzichten kunt u de website raadplegen....

Lees meer

BERICHT VAN HET BESTUUR FEBR. 2019

Samenvatting bestuursvergadering 28 januari 2019 Christina Gast heeft haar lidmaatschap opgezegd om gezondheidsredenen.Zij heeft zich per direct ook aangemeld als donateur en wij danken haar voor dit symathieke gebaar en leven met haar mee. Joke Smallegange heeft een...

Lees meer

Bericht van het bestuur – oktober 2018

In deze vergadering hebben we teruggekeken én onze blik vooruit gericht. Marianne de Bruijne woonde een deel van de vergadering bij: we hebben de kaartverkoop geëvalueerd en de toekomst besproken. Marianne zal na volgend concert stoppen met de kaartverkoop van de...

Lees meer

Bericht van het bestuur – juli 2018

Vanuit de bestuurskamer wensen we een ieder een fijne zomer toe. In de bestuursvergadering is onder andere gesproken over de aanwezigheid van de koorleden op de kooravonden en hebben we de afspraken nog eens op een rij gezet. Hieruit volgt dat we leden die een magere...

Lees meer

Bericht van het bestuur – mei 2018

In de bestuursvergadering van mei 2018 zijn er voornamelijk huishoudelijke zaken besproken. Welke taak wordt door wie opgepakt? Vergeten we niets? Hoe staat het met de voorbereidingen voor het najaarsconcert? De voorbereiding voor Middelburg VÓLkoren loopt...

Lees meer

Algemene Leden Vergadering en toelichting

Agendapunt 5e – voorstel voor de ALV 2017

Het bestuur heeft van Bert van Klaveren een voorstel gekregen over het actualiseren van begrotingen. Na bestudering wil het bestuur dit voorstel, met een positief advies, voorleggen aan de leden in de ALV 2017. Nieuwe werkwijze. Jaarlijks wordt door het bestuur naast...

Lees meer

Agenda Algemene Leden Vergadering 22-02-2107

Vanaf 19.30 uur in de foyer achter de concertzaal 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2 maart 2016 - bijlage 3 4. Secretarieel Bijlage 4 Secretarieel Jaarverslag 2016 ALV 2017 Bijlage 4.2 - Wijziging van Bijlage 4.1 5. KOV Financieel...

Lees meer

Agenda ALV + bijlagen

  Bijlage 3 Verslag van ALV-160302 Bijlage 4 Secretarieel Jaarverslag 2016 Bijlage 4.2 - Wijziging van Bijlage 4.1 Bijlage 5.a Jaarrekening 2016 Bijlage 5.b Begroting 2018    

Lees meer

Agenda toelichting

De uitnodiging en de vergaderstukken voor de ALV zijn op 11-02-2017 rondgestuurd.
Verschillende leden hebben opmerkingen en/of voorstellen naar het bestuur gestuurd.
Over die opmerkingen en/of voorstellen heeft het bestuur de volgende besluiten genomen:
  1. Opmerkingen over teksten in het Secretarieel Jaarverslag 2016.
    Deze opmerkingen heeft het bestuur overgenomen en verwerkt in een wijziging onder nummer Bijlage 4.2
  2. Voorstel over actualisering van de jaarbegroting van het lopende jaar.
    Dit voorstel legt het bestuur voor aan de ALV, met een positief advies, in een nieuw Agendapunt 5.e
  3. De nummers 1 en 2 van dit mailtje zijn verwerkt in een wijziging van de Agenda ALV. Zie Agenda ALV versie-170220.
Deze stukken behoren nu formeel tot de vergaderstukken van de ALV.

Koninklijke Oratorium Vereniging Middelburg