Vanaf 19.30 uur in de foyer achter de concertzaal

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2 maart 2016 – bijlage 3

4. Secretarieel

Bijlage 4 Secretarieel Jaarverslag 2016
ALV 2017 Bijlage 4.2 – Wijziging van Bijlage 4.1

5. KOV Financieel verslag

a. Bijlage 5.a Jaarrekening 2016
b. Verslag kascontrolecommissie KOV
c. Verkiezing lid en reserve lid kascontrolecommissie
d. Bijlage 5.b Begroting 2018
e. ALV 2017 Agendapunt 5.e – Voorstel actualiseren begrotingen

6. Stichting Imandse Fonds

a. Verslag van het Bestuur SIF
b. Verslag kascontrolecommissie SIF

7. Bestuurssamenstelling

8. Muziekcommissie / Jaarplannen 2017 en 2018

9. Statuten en Huishoudelijk Reglement

10. Lief en Leed
11. Ledenbestand

12. Nieuwe Website

13. Rondvraag

14. Sluiting